Regulamin

Regulamin paintball

1 – Minimalna odległość z której można oddać strzał do gracza wynosi 6 metrów.
2 – Wyeliminowanie zawodnika z gry przebiega na podstawie trafienia go, bądź jego markera kulką, własnej jego decyzji o wyłączeniu z gry, która raz podjęta jest nieodwracalna oraz braku kulek. Odpryski od krzaków, osłon itp. nie są uwzględniane.
3 – Gracz wyeliminowany z gry nie zdejmuje maski. Podnosi wyprostowaną rękę w górę, opuszcza lufę markera do ziemi i w ten sposób możliwie najkrótszą drogą opuszcza pole gry.
4 – Zawodnik wyeliminowany z gry opuszcza pole do wyznaczonej bezpiecznej strefy.
5 – Osoby nie biorące udziału w grze (obserwatorzy) swoim zachowaniem nie powinny wpływać na jej przebieg.
6 – Gra rozpoczyna się na wcześniej ustalony sygnał po uprzednim upewnieniu się o gotowości do gry oraz odbezpieczeniu markerów.
7 – Gra kończy się na wcześniej ustalony sygnał po którym zabezpiecza się markery.
8 – Jeśli gracz niosący flagę zostaje trafiony pozostawia ją w tym samym miejscu.
9 – Flagi muszą być usytuowane w widocznym miejscu.
10 – Zmiany zasad gry mogą wprowadzić gracze na własną odpowiedzialność i tylko pod warunkiem, że wszyscy uczestnicy gry wyrażą zgodę na zmodyfikowanie regulamin paintball.

1 – W grze mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz osoby poniżej 18 roku życia za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
2 – Nie dopuszcza się do gry osób pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
3 – Każdy z uczestników gry musi przejść niezbędne przeszkolenie w zakresie zasad gry i obsługi markera paintball-owego, oraz zaznajomienie się z regulaminem.
4 – Strzelanie może odbywać się tylko i wyłącznie na polu do gry, gdzie marker może pozostać w pozycji odbezpieczonej.
5 – Przebywając w strefie bezpiecznej, poza polem gry marker musi być zabezpieczony przed przypadkowym strzałem oraz lufą skierowany w dól.
6 – Strzelanie do przedmiotów, zwierząt lub osób nie biorących udziału w grze jest zabronione.
7 – Przebywając na polu gry zawodnicy są bezwzględnie zobowiązani do noszenia masek ochronnych, które mogą zostać zdjęte tylko poza polem, w wyznaczonym bezpiecznym miejscu.
8 – Gra powinna zostać natychmiast przerwana w przypadku zauważenia na polu osoby postronnej lub osoby ze zdjętą maską.
9 – Minimalna odległość z której wolno oddać strzał do gracza wynosi 6 metrów. Zmiany w tym punkcie mogą wprowadzić gracze na własną odpowiedzialność i tylko za zgodą wszystkich uczestników gry.
10 – Zabronione jest strzelanie używanymi kulkami, kulkami znalezionymi, zabrudzonymi, mokrymi czy też niewiadomego pochodzenia.
11 – Na polu rozgrywki obowiązuje zakaz fizycznego kontaktu pomiędzy graczami.
12 – Obowiązuje całkowity zakaz odkręcania śrubek i innych elementów markera.
13 – W przypadku stwierdzenia niesprawności sprzętu, wyczerpania gazu czy też wystrzelania całej amunicji zawodnik opuszcza pole gry i udaje się do wyznaczonego wcześniej miejsca.
14 – Nawet przy zachowaniu wszystkich rygorów bezpieczeństwa gra w paintball jest nieodłącznie związana z ryzykiem wystąpienia drobnych urazów między innymi takich jak siniaki czy obtarcia, powstających w wyniku trafienia kulką.
15 – Odpowiedzialność za szkody, utratę zdrowia lub życia użytkownika markera paintball-owego lub osób trzecich, wynikłych na skutek niezachowania bezpieczeństwa, nieprawidłowego, niewłaściwego użytkowania markera spoczywa tylko na winnym spowodowania tych szkód.

Tab 3 content